275

باز هم در یکی از مجموعه های آموزش برنامه نویسی اینبار مجموعه آموزشی اصول سی شارپ که محصولی جدید از شرکت  pluralsigh  می باشد را جهت دانلود قرار داده ایم.این مجموعه یکی از کاربردی ترین آموزش ها در این زمینه می باشد.این آموزش نکات بسیار جالب و مفیدی را دارا می باشد که برای اطلاعات بیشتر و مشاهده تمام سر فصل ها می توانید به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جهت دانلود آموزش تصویری سی شارپ به زبان اصلی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

 

   An Introduction to C#         ۰۰:۵۳:۳۵
Overview
What is .NET?
What is the CLR?
The FCL
Hello, C#
Command Line Demo
Command Line Compiler
Visual Studio Demo
The IDE
Solution Explorer
Types
Primitive Types
Namespaces
Variables
Statements and Expressions
Operators
References
Summary
Classes and Objects         ۰۰:۴۹:۱۹
Introduction
Classes and Objects
Demo in WPF
Constructors
Reference Types
Object Oriented Programming
Inheritance
Demo with Circles and Squares
Access Modifiers
Abstract Classes
Virtual Members
Static Classes
Sealed Classes
Partial Classes
Summary
C# – Types         ۰۰:۵۸:۵۶
Overview
Reference Types
Value Types
The struct
Testing Reference Types
Testing Value Types
Passing Parameters
Parameter Demo
Strings
Boxing
The enum
Defining Types
Interfaces
Arrays
Array Demo
Assemblies
Conclusion
C# – Events, Properties, and Methods         ۰۰:۵۵:۰۴
Overview
Methods
Method Review
Method Overloading
Fields
Properties
Events
Events – Delegates
Events – Subscribing
Events – Publishing
Indexers
Operator Overloading
Conversion Operators
Constructors
Destructors
Summary
C# – Flow Control and Exceptions         ۰۰:۴۹:۵۶
Introduction
Branching
Switching
Looping
Using foreach
Jumping
Returning and Yielding
Throwing Exceptions
Built-in Exceptions
Handling Exceptions
Chaining Catch Blocks
Finally
Re-throwing Exceptions
Custom Exceptions
Summary
C# and the CLR         ۰۰:۵۲:۱۸
Introduction
Garbage Collection
Threads
Threading Demo
Async Demo
Parallel Demo
Reflection
Attributes
Custom Attributes
Creating Objects
Emitting Code
C# on the Metal
COM Interop
PInvoke
Summary
C# and Generics         ۰۰:۴۶:۲۸
Overview
Why Generics?
Building Collections Without Generics
Using Generics
Generic Collections
Generic Parameters
Generic Constraints
Terminology
Generic Methods
The default Keyword
Generic Interfaces
Generic Delegates
Variance
Summary
Default and Named Parameters in C# 4.0         ۰۰:۱۲:۱۲
Default and Named Parameters in C# 4.0

  C# and LINQ         ۰۰:۳۷:۱۲
Overview
Enter LINQ
Extension Methods
Extensions and Lambdas
Lambdas and Funcs
Funcs and Expressions
Query Syntax
Summary
C# and the DLR         ۰۰:۳۵:۵۳
Overview
Why Dynamic?
The dynamic Keyword
Using Dynamic Types
Excel Automation
The DLR
ExpandoObject
DynamicObject
Calling Ruby
Summary
Object Oriented Programming with C#         ۰۰:۲۷:۰۷
Introduction
Primitive Procedural Preoccupations
The Big Encapsulation
Little Abstractions
The Inheritance Check
A Clean Interface
Directional Dependencies
Summary
Functional Programming with C#         ۰۰:۳۱:۵۳
Introduction
Prime Abstraction
A Higher Calling
Lazy Code
Timing and Retries
Partial Application and Currying
Asynch and Parallel
Summary
Crafting C# Code         ۰۰:۳۲:۳۶
Introduction
High Standards
On Naming
Building Meaning
Rule #10
Rule #9
Rule #8
Rule #7
Rule #6
Rule #5
Rule #4
Rule #3
Rule #2
Rule #1

  دانلود پارت ۱ : ۲۰۰ مگابایت

  دانلود پارت ۲ : ۲۰۰ مگابایت

  دانلود پارت ۳ : ۱۰۰ مگابایت

 پسورد : www.sourcebaran.com

منبع : سورس باران