دانلود فیلم آموزشی ASP.NET 4.0 به همراه AJAX و JQUERY به زبان اصلی

با سلام. در این پست آموزشی از سایت سورس باران دانلود فیلم آموزشی ASP.NET 4.0 به همراه AJAX و JQUERY به زبان اصلی را به اشتراک گذاشته ایم. در این مجموعه فیلم آموزش کامل ASP.NET 4.0 به همراه AJAX و JQUERY با استفاده از Visual Studio 2010 را شاهد خواهید بود که آموزشی کامل و مفیدی از شرکت AppDev می باشد. و در ادامه مطلب می توانید سرفصل های این مجموعه را مشاهده نمایید.

جهت دانلود فیلم آموزشی ASP.NET 4.0 به همراه AJAX و JQUERY به زبان اصلی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

جهت مشاهده سرفصل های دوره آموزشی کلیک نمایید

 • معرفی AJAX
 • کار با XMLHttpRequest
 • پردازش Web From
 • پردازش صفحات ASP.NET
 • پردازش AJAX  در ASP.NET
 • Ajax   و Visual Studio
 • دیباگ کردن AJAX در Visual Studio 2010
 • آموزش کامل کار با  جاوااسکریپت در ویژوال استدیو
 • عملیات سمت کلاینت با AJAX
 • عملیات سمت سرور با AJAX
 • کار با JSON
 • دو راه برای کار با AJAX در ASP.NET
 • معرفی کنترل های سمت سرور ASP.NET برای کار با  AJAX
 • کار با ScriptManager
 • کار با Update Panel در ASP.NET
 • کار با UpdateProgress  ، ScriptManagerProxy   و Timer
 • معرفی متودهای فراخوانی AJAX
 • معرفی Ajax Control ToolKit و کار با ابزارهای آن
 • معرفی JQUERY و کار با آن در Visual Studio
 • کار با صفحات و ایجاد تغییرات لحظه ای در صفحه با استفاده از AJAX و JQUERY
 • کار با انیمیشن ها و افکت های JQUERY
 • کار با متودهای GET و POST در AJAX
 • اعتبار سنجی فرم ها و داده ها با استفاده از JQUERY
 • و …

Fundamentals (30:45)
Introduction (04:59)
Solution is Ajax (02:12)
XMLHttpRequest (01:55)
Demo: XHR (13:48)
Web From Processing (01:15)
ASP.NET Page Processing (01:27)
ASP.NET AJAX Processing (03:45)
Ajax & Visual Studio (02:10)
Debug and Explore Ajax (02:05)
Demo: Postbacks (-03:-26)
Summary (00:30)
JavaScript (33:53)
Introduction (01:00)
JavaScript, the Language (02:11)
Object Orentation (02:28)
DHTML (00:45)
getElementById() (00:57)
Arrays (02:04)
innerHTML Property (00:45)
style Property (01:16)
Multi-Browser Support (02:07)
JavaScript Object Notation (01:40)
JSON Rules (1) (00:57)
JSON Rules (2) (01:34)
JSON Rules (3) (01:03)
Using JSON (01:21)
JavaScript Objects (01:32)
Enclosures (03:16)
Prototype (03:25)
Two Faces of ASP.NET AJAX (00:57)
Server-Side AJAX (01:53)
Client-Side AJAX (01:55)
Summary (00:38)
Server Side Ajax (14:00)
Introduction (01:46)
Ajax Server-Side Controls (01:39)
ScriptManager (02:12)
Demo: ScriptManager (03:22)
Property Collections (02:20)
ScriptReference (01:37)
ServiceReference (00:56)
Demo: Script Service (10:25)
Debug Mode (-10:-48)
Summary (00:27)
Update Panel (38:14)
Introduction (01:01)
UpdatePanel Default Behavior (06:02)
Demo: UpdatePanel (09:51)
Triggers (01:50)
Demo: Async Trigger (03:38)
Other Controls (00:25)
ScriptManagerProxy (02:18)
UpdateProgress (01:02)
Demo: UpdateProgress (06:06)
Timer Control (00:46)
Demo: Timer (04:42)
Summary (00:28)
Rich Ajax Applications (19:17)
Introduction (01:33)
Demo: UpdateMode (04:02)
Nesting UpdatePanels (01:07)
Demo: Nesting (03:41)
Minimizing Data Transfer (03:41)
Using Page Methods (02:49)
Demo: Web Service Call (09:48)
Server-Side Page Method (00:57)
Demo: Page Method (-09:-04)
Summary (00:39)
Ajax History (19:42)
Introduction (00:44)
Browser Back Button (00:42)
Demo: Browser History (02:10)
Use Ajax History (01:06)
Demo: Ajax History (14:40)
Summary (00:16)
Ajax Control ToolKit (30:55)
Introduction (01:20)
Control Extenders (02:06)
Control vs. Extender (01:22)
Server and Client Controls (01:37)
Server or Client Controls? (01:47)
Add Ajax Control Toolkit (03:37)
Toolkit Controls and Extenders (00:32)
Accordion Control (03:37)
AlwaysVisibleControlExtender (01:23)
Demo: Always Visible Extender (13:27)
Summary (00:02)
More Toolkit Controls (41:06)
Introduction (00:15)
AutoCompleteExtender (00:41)
Demo: Auto Complete (11:22)
FilteredTextBoxExtender (00:23)
Demo: Filtered TextBox (02:02)
ListSearchExtender (01:36)
Demo: List Search (07:37)
MaskedEditExtender (01:12)
Demo: Masked Edit (04:04)
PagingBulletedListExtender (00:36)
Demo: Paging Bulleted List (04:24)
TextBoxWatermarkExtender (00:46)
Demo: TextBox Watermark (01:30)
PasswordStrength Control (00:33)
Demo: PasswordStrength (03:20)
Summary (00:39)
Toolkit Script Manager (36:36)
Introduction (01:47)
Overview (01:00)
Demo: ScriptManager (02:22)
Demo: UpdatePanel Animation (04:05)
Demo: ScriptResources (01:49)
Demo: ToolkitScriptManager (06:26)
Demo: Combined Scripts (18:47)
Summary (00:17)
Intro to jQuery (39:20)
Introduction (02:50)
The Microsoft Ajax Library (02:16)
Ajax Library Components (03:22)
The jQuery Library (04:37)
Benefits of jQuery (06:56)
Which Version (03:31)
Progressive Enhancement (04:30)
Delivering jQuery to the Browser (01:04)
Hosted on Your Site (02:00)
Use a Content Delivery Network (01:57)
Using a CDN (02:36)
Compressed & Uncompressed jQuery (01:11)
Demo: Versions of jQuery (02:13)
Summary (00:12)
Using jQuery (26:22)
Introduction (00:48)
Demo: Intro to jQuery (03:43)
Demo: Review the Code (04:25)
A jQuery Statement (02:17)
The jQuery Function (04:05)
Waiting for the Page to Load (02:14)
Demo: Positioning the Script (08:31)
Summary (00:16)
Selectors Wrapped Sets Chains (01:00:54)
Introduction (00:58)
Demo: Selectors Test Page (03:28)
Demo: Selectors Source Code (03:17)
Using jQuery Selectors (03:12)
Simple Selectors (00:32)
Demo: Selectors (09:20)
Demo: Selector Flexability (08:50)
Attribute Value Selectors (02:02)
Demo: Selector Alt Tags (10:04)
jQuery Filters (00:57)
Demo: Filters (09:35)
Demo: Filter Images (02:39)
Other Filters (01:41)
Wrapped Sets and Chaining (03:37)
Summary (00:35)
Work with Page Elements (01:02:16)
Introduction (01:44)
Work with Page Elements (01:52)
Demo: Modifying CSS (22:02)
Hiding and Showing Elements (00:29)
Demo: Hiding/Showing Elements (02:09)
Demo: Hiding Elements Code (06:26)
Changing Element Content (02:09)
Demo: Changing Content (08:27)
Adding and Removing Elements (03:12)
Demo: Handling Disabled JS (13:18)
Summary (00:23)
Use Animation and Effects (42:15)
Introduction (02:14)
Hovering Effects (03:37)
Demo: Hovering Effects (01:22)
Demo: Reviewing the Code (05:57)
Hiding and Showing Content (01:02)
Demo: Simple Animations (02:24)
Demo: Alt Show Hide Method (04:54)
Demo: Multiple Animations (02:53)
The Animate Method (02:18)
Forms of animate() (01:58)
Limitations to animate() (01:40)
Demo: The animate Method (11:23)
Summary (00:28)
The jQuery UI Library (37:00)
Introduction (01:38)
jQuery User Interface Library (02:47)
Downloading the jQuery UI Library (00:38)
Demo: The jQuery Website (06:44)
Demo: Using the UI Lib (00:44)
Creating a jQuery UI Lib Theme (01:08)
Demo: Creating a UI Lib Theme (07:59)
Building a jQuery UI Page (01:17)
Demo: Building a jQuery UI Page (13:18)
Summary (00:43)
Ajax Made Simple with jQuery (37:41)
Introduction (01:56)
Server Side of Ajax (01:13)
Demo: Ajax Services (04:56)
Ajax Made Simple with jQuery (00:51)
The load Method (02:43)
Content From HTML Files (00:37)
Demo: Content from HTML Files (06:56)
Demo: All.html (04:54)
Content From a Web Service (00:44)
Demo: Content from Web Service (12:21)
Summary (00:27)
Gets Posts and the Ajax Method (38:43)
Introduction (00:58)
GET versus POST in load method (00:59)
Demo: GET versus POST (02:20)
The get and post Methods (00:53)
Demo: get and post Methods (03:42)
Taking Full Control: ajax Method (02:22)
Demo: ajax Method (07:53)
Setting Global ajax Method Options (01:21)
Demo: ajaxSetup (03:08)
Ajax Local and Global Events (02:57)
Demo: Ajax Events (11:34)
Summary (00:30)
Replacing the Ajax Method (31:30)
Introduction (01:44)
The Ajax Control Toolkit (03:06)
Watermarking (01:01)
Demo: Watermarking (05:23)
Rounded Corners (00:55)
Demo: Rounded Corners (03:18)
Color Picker (00:52)
Demo: Color Picker (07:35)
Rich Text Editor (01:14)
Demo: Rich Text Editor (05:22)
Summary (00:55)
Microsoft Extensions (42:08)
Introduction (00:28)
Microsoft Extensions (01:34)
jQuery Templates (02:17)
Demo: jQuery Templates (11:52)
jQuery Data Link (01:48)
The Data Link Plugin (01:35)
Demo: jQuery Data Link (08:18)
jQuery Global (00:59)
Demo: jQuery Global (12:48)
Summary (00:25)
Validation & Custom Extensions (48:35)
Introduction (01:46)
Demo: jQuery Validation (13:04)
Building Your Own Extensions (01:15)
Plugin Conventions (03:18)
Demo: Building Your Own Extension (07:04)
Plugin Framework (00:53)
Plugin Framework Structure (02:35)
Demo: Basic Plugin (09:39)
Demo: Customizable Plugin (08:33)
Summary (00:25)

  دانلود پارت ۱ : 300 مگابایت

  دانلود پارت ۲ : 300 مگابایت

  دانلود پارت ۳ : 300 مگابایت

  دانلود پارت ۴ : 100 مگابایت

 پسورد : www.sourcebaran.com

منبع : سورس باران دات کام