paygah-dade

با سلام. در این مطلب از سایت برنامه نویسی سورس باران در ادامه کتاب های الکترونیک برنامه نویسی اینبار کتاب آموزشی اصول طراحی پایگاه داده ها به زبان فارسی را جهت دانلود قرار داده ایم. پایگاه داده در اصل مجموعه‌ای سازمان یافته از اطلاعات است.این واژه از دانش رایانه سرچشمه می‌گیرد، اما کاربرد وسیع و عمومی نیز دارد، این وسعت به اندازه‌ ای است که مرکز اروپایی پایگاه داده (که تعاریف خردمندانه‌ای برای پایگاه داده ایجاد می‌کند) شامل تعاریف غیر الکترونیکی برای پایگاه داده می‌باشد. در این نوشتار به کاربردهای تکنیکی برای این اصطلاح محدود می‌شود. یک تعریف ممکن این است که: پایگاه داده مجموعه‌ای از رکوردهای ذخیره شده در رایانه با یک روش سیستماتیک (اصولی) مثل یک برنامه رایانه‌ای است که می‌تواند به سوالات کاربر پاسخ دهد. برای ذخیره و بازیابی بهتر، هر رکورد معمولاً به صورت مجموعه‌ای از اجزای داده‌ای یا رویدادها سازماندهی می‌گردد. بخش‌های بازیابی شده در هر پرسش به اطلاعاتی تبدیل می‌شود که برای اتخاذ یک تصمیم کاربرد دارد. برنامه رایانه‌ای که برای مدیریت و پرسش و پاسخ بین پایگاه‌های داده‌ای استفاده می‌شود را مدیر سیستم پایگاه داده‌ای یا به اختصار (DBMS) می‌نامیم. خصوصیات و طراحی سیستم‌های پایگاه داده‌ای در علم اطلاعات مطالعه می‌شود. این کتاب آموزشی اصول طراحی پایگاه داده ها شامل ۱۲۹ صفحه و نویسنده آن آقای بهروز معصومی می باشد. همچنین مباحث ذکر شده در این کتاب بطور کامل در ادامه مطلب موجود می باشد.

جهت دانلود کتاب آموزشی اصول طراحی پایگاه داده ها و مشاهده سرفصل ها به ادامه مطلب مراجعه نمایید

جهت مشاهده سرفصل کتاب آموزشی اصول طراحی پایگاه داده ها

فصل اول:

معرفی پایگاه داده ها

۱-۱-تعریف پایگاه داده ها

تعریف شده بصورت صوری

الف-مشی غیر بانکی(سیستم فایل پردازی) file Processing

ب- مشی بانکی (پایگاهی )Database Approach

مشخصه های این روش:

۱-۲-عناصر اصلی تشکیل دهنده محیط پایگاه داده ها

۱-۲-۱-سخت افزار

۱-۲-۲- نرم افزار

۱-۲-۳-کاربران

۱-۲-۴-داده

انتخاب موجودیتها

نوع موجودیت

صفات خاصه

ارتباط

درجه ارتباط

فصل دوم

مدل E/R

۲-۱-مقدمه

۲-۲-نمایش نموداری E/R

۲-۲-۱- موجودیت

۲-۲-۲- صفات خاصه Attributes

۲-۲-۳- ارتباط

۲-۲-۳-۱-وضع مشارکت در ارتباط

۲-۲-۳-۲-نوع ارتباط به مثابه نوع موجودیت (ارتباط موجودیتی)

۲-۲-۴-تجزیه و ترکیب

۲-۲-۵- زیر نوع ها و ابر نوع های موجودیت Subtype and Supertype

تخصیص

تعریف شده توسط کاربر

Disjoint

Overlapping

۲-۲-۶- تجمع Aggregation

نمودار E/R یک سیستم بانکی

۲-۳-اصطلاح دام پیوندی (Connection trap)

۲-۴-طراحی پایگاه داده ها

۲-۴- طراحی پایگاه داده ها و ابزارهای Case

تمرین

خلاصه شکلهای بکار رفته در نمودار E/R

۲-۵-چند مثال از نمودار E/R

نمودار E/R یک سیستم بانکی

مثالی از تخصیص و تعمیم

فصل سوم

مدل رابطه ای

۳-۱-تعریف رابطه

۳-۱-۱-تعریف دامنه/ میدان

۳-۱-۲-درجه رابطه

۳-۱-۳-کار دینالیتی رابطه

۳-۱-۴-خصوصیات رابطه

۳-۲-مفهوم میدان و نقش آن در عملیات روی بانک

۳-۳-مفهوم کلید در مدل رابطه ای

۳-۳-۱-مفهوم ابر کلید super key

۴-۳-۱-کلید (نامزد) کاندید: Candidata Key

۳-۳-۲- کلید اصلی : Primary Key

۳-۳-۳- کلید نامزد (بدیل) Alternate Key

۳-۳-۴-کلید خارجی Foreign Key

۳-۴-تبدیل مدل E/P به مدل رابطه ای

قاعده ۱

قاعده ۲

قاعده ۳: ارتباطات درجه ۲

قاعده ۴: ارتباطات درجه یک (بازگشتی)

قاعده۵: ارتباطات درجه ۳ و بیشتر

قاعده۶: ارتباطات تعمیم/ تخصیص

قاعده۷ : تجمع

۳-۵-قوانین جامعیت در سیتسم های رابطه ای

۳-۵-۱-قاعده جامعیت موجودیتی:C1

دلیل قاعده جامعیت موجودیتی

۳-۵-۲-قاعده جامعیت ارجاعی :C2

۳-۵-۳-تبعات قواعد جامعیت

۳-۵-۴-راههای اعمال قواعد جامعیت

۳-۶-مشخصات سیستم های رابطه ای

تمرین

فصل چهارم: مدل رابطه ای –عملیات روی رابطه ها

۴-۲-جبر رابطه ای

۴-۲-۱-عملگر گزینش یا تحدید (Select)

۴-۲-۲-عملگر پرتو Project

۴-۲-۳-عملگر اجتماع union

۴-۲-۴- اشتراک Intersect

۴-۲-۵- عملگر تفاضل

۴-۲-۶- حاصلضرب کارتزین

۴-۲-۷-ترکیب ( پیوند)

۴-۲-۸-عملگر تقسیم

۴-۳-عملگرهای اضافه شده و عملیات دیگر جبر رابطه ای

۴-۳-۱- عملگر تغییر نام Rename

۴-۳-۲- عملگر بسط Extend

۴-۳-۳-عملگرهای جمعی Aggregate Operator

۴-۳-۴-عملگر انتساب Assignment

۴-۳-۵-عملگر نیم پیوند Semi Join

۴-۳-۵- عملگر نیم تفاضل Semi Minus

۴-۴-مجموعه کامل عملگرها در جبر رابطه ای

۴-۵-برخی خواص عملگرها

نکات مهم جبر رابطه ای

۵-۶- محاسبات رابطه ای Relational calculus

۵-۶-۱-محاسبات رابطه ای تاپلی

۵-۶-۱-۱-تعریف متغیر تاپلی

۵-۶-۱-۲- عملگرها

۵-۶-۲-استفاده در حساب محمولات در فرموله کردن پرس و جوها

فصل پنجم

آشنایی با زبان SQL

۵-۱-مقدمه

۵-۲-احکام تعریف داده ها (DDL) در SQL

۵-۲-۱-دستورات تعریف جداول

محدودیت های جامعیت در تعریف جداول

۶-۲-۳-حذف و تغییر جداول Drop and Alter tables

۶-۳- احکام کار با داده ها در SQL

۶-۳-۱-احکام بازیابی داده ها

توابع جمعی SQL

پرس و جوهای فرعی

۶-۳-۲-احکام تغییر بانک اطلاعاتی

۶-۳-۲-۱-احکام حذف داده ها

۶-۳-۲-۲-اضافه کردن تاپل و یا تاپلهای جدید یک رابطه (جدول)

۵-۳-۲-۳-حکم تغییر رکورد

۶-۴-SQL و سطح خارجی

۶-۴-۱-عملیات در دید

نظرچمبرلن در سیستم R

به هنگام  سازی دیدهای حاصل عمل پیوند( ترکیب)

دیدهای ناپذریرا

۵-۵- امکانات امنیتی SQL

امتیازها

۵-۶-تعریف تراکنش

۵-۶-۱-ویژگیهای تراکنش

۵-۶-۲-مثال از تراکنش

۵-۶-۳-حالتهای اجرای تراکنش

فصل ششم

نرمالتر سازی رابطه ها

۶-۱-مقدمه

۶-۲-شکل های نرمال (سطوح مختلف نرمال)

۶-۳-وابستگی تابعی (functional dependencu)

۶-۳-۱-مفهوم وابستگی تابعی کامل(FFD)

۶-۳-۲-تعریف وابستگی تابعی بدیهی

۶-۳-۳-اصول آرمسترانگ

۶-۳-۴-بستار یک مجموعه از صفات خاصه

۶-۳-۵-مجموعه وابستگی بهینه

۶-۳-۶-نمودار وابستگی تابعی

۶-۴-نرمال سازی( normalization)

۶-۴-۱-رابطه نرمال یک INF

آنومالیها

۶-۴-۲-رابطه ۲NF

۶-۴-۴-رابطه BCNF

۶-۴-۵-رابطه ۴NF

۶-۴-۶-رابطه ۵NF

۶-۵-تجزیه خوب و بد

۶-۵-۱-قضیه ریسانن

۶-۵-۲-رابطه اتمیک

۶-۶-نمونه مسائل این فصل

فصل هفتم

معماری سیستم بانک اطلاعاتی

۳-۱-مقدمه

۷-۲-معماری ANSI

۷-۳-۱-دید مفهومی (ادراکی)

۷-۳-۲-دید خارجی

۷-۳-۳-دید یا سطح داخلی

۷-۳-۴-HL زبان میزبان

۷-۳-۵-DSL زبان داده ای فرعی

۷-۳-۶-نگاشت Mapping

۷-۳-۷-سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی

اجزای تشکیل دهنده DBMS

۷-۳-۸-مدیر بانک اطلاعاتی DBA

دیکشنری داده ها( کاتالوگ سیستم)

۷-۴-دلایل استفاده از بانک اطلاعاتی Why Database

۷-۴-۱-مزایای بانک اطلاعاتی چند کاربری

تعریف استقلال داده ای

۷-۴-۲-معایب بانک اطلاعاتی (چند کاربری)

۷-۵-معماری سیستم پایگاه داده ها

۷-۵-۱-معماری متمرکز Centeralized

۷-۵-۲-معماری سرویس دهنده/سرویس گیرنده CLIENT/SERVER

مزایای این معماری نسبت به معماری متمرکز

۷-۵-۳-معماری توزیع شده Distributed

۷-۵-۳-۱-مزایای این معماری

۳-۵-۳-۲-معایب

۷-۵-۴-معماری با پردازش موازی Parallel

۷-۶-سیستم پایگاه داده های همراه Mobile Database System

فصل هشتم : ترمیم

۸-۱-تعریف ترمیم

۸-۲-مدیریت ترمیم

۸-۲-۱-دسته بندی خطاها

۸-۳-ترمیم با استفاده از ثبت وقایع (Log-Based Recovery)

۸-۴-متدهای ترمیم بکار رفته در روش log-based (ثبت وقایع)

۸-۴-۱-روش تاخیر اعمال تاخیرات Deferred Database Modification

۸-۴-۲-شیوه اعمال آنی تغییرات (Immediate database Modification)

۸-۵-عملیات کنترل زمانی (Check Point)

یک مثال عملی

فهرست منابع و مراجع