فیلم آموزش برنامه نویسی Go

فیلم آموزش برنامه نویسی Go

سلام دوستان. اینبار با زبان برنامه نویسی متفاوت GO از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران خدمتتون هستیم. توی این مطلب فیلم آموزش برنامه نویسی Go – مقدماتی تا متوسطه به زبان اصلی رو تقدیم حضورتون می نماییم. Go یک زبان برنامه نویسی متن باز است که توسط شرکت Google ارائه شده است.

این زبان جدید در سال 2009 عرضه شده است و سرعت بالایی در اجرای دستورات دارد. فیلم آموزش برنامه نویسی Go محصول شرکت Pluralsight می باشد و زبان برنامه نویسی Go را به خوبی به شما آموزش می دهد.

فیلم آموزش برنامه نویسی Go

 • مروری بر دوره
 • Go چیست؟
 • آشنایی با C, C++  و  Go
 • برخی از کدهای Go
 • دریافت Go
 • آموزش نصب و راه اندازی Go
 • ایجاد یک Workspace
 • نصب یک برنامه Go
 • انواع Pointer ها و متغییرها
 • مبانی Pointer
 • توابع Variadic
 • انواع تابع
 • یک تابع چیست؟
 • توابع Go
 • اضافه کردن یک Return
 • معرفی Loop
 • معرفی Map
 • Map چیست ؟
 • Map در Go
 • ایجاد یک Map
 • به روز رسانی Map
 • حذف از Map
 • نصب پلاگین جدید
 • معرفی آرایه
 • آرایه چیست؟
 • Slice چیست؟
 • خواص Slice
 • حذف از یک Slice
 • معرفی Method ها و Interface
 • ایجاد یک Method
 • Method های Go
 • ایجاد یک Pointer Receiver
 • Interface چیست؟
 • استفاده از Writer

نکته : این دوره شامل 4 ساعت و 35 دقیقه و دارای سطح متوسطه می باشد.

Course overview
	 02:27	
What is Go?
	 02:18	
More about Go
	 04:19	
Go's origins
	 03:19	
What makes Go different?
	 05:52	
C, C++ and Go
	 01:49	
Looking at some Go code
	 03:50	
Summary
	 01:05	
Go Development	 00:31:32	
Introduction
	 00:34	
Development Choices
	 03:55	
Getting Go
	 00:40	
Installing Go
	 02:04	
Packages
	 02:10	
Imports
	 01:31	
Go Tour
	 00:59	
Creating a Workspace
	 03:00	
Hello World
	 03:29	
Installing a Go Program
	 02:27	
The Go IDE
	 05:26	
Hello World in the IDE
	 04:07	
Summary
	 01:10	
Variables, Types and Pointers	 00:34:16	
Introduction
	 00:41	
Basic Types
	 03:13	
Other Types
	 02:29	
Basic Declaration
	 01:26	
Multi-Declaration and Initialization
	 03:14	
Pointer Basics
	 03:12	
Passing Things
	 02:34	
Basic Pointer Example
	 02:48	
Pointer Assignment
	 01:25	
No Classes in Go
	 01:46	
Basic User Types
	 05:37	
Constants
	 01:01	
Constant Examples
	 03:35	
Summary
	 01:15	
Functions	 00:29:33	
Introduction
	 00:27	
What is a Function?
	 00:54	
Go Functions
	 02:07	
Basic Function Declaration
	 04:25	
Adding a Return
	 02:09	
Multiple Returns
	 03:05	
Named Returns
	 02:00	
Variadic Functions
	 00:26	
Variadic Function Example
	 02:42	
Function Types
	 00:36	
Passing a Function
	 02:50	
Declaring a Function Type
	 01:27	
Closures
	 04:38	
Closure Example
	 00:18	
Summary
	 01:29	
Branching	 00:24:03	
Introduction
	 00:50	
If Statements
	 01:27	
Basic If
	 05:32	
Embedded Statements
	 02:15	
Else
	 00:48	
Switch Overview
	 00:56	
Switch Differences
	 02:43	
Basic Switch
	 02:25	
Switch Tricks
	 01:15	
Switch on Nothing
	 02:22	
Switch on Type
	 02:25	
Summary
	 01:05	
Loops	 00:18:12	
Introduction
	 00:31	
There can only be one
	 01:04	
The for statement
	 01:54	
Basic for
	 01:43	
While loop
	 01:18	
Infinite loop
	 01:24	
Break
	 01:22	
Continue
	 01:22	
Ranges
	 02:20	
Ranges Example
	 04:14	
Summary
	 01:00	
Maps	 00:28:00	
Introduction
	 01:01	
What is a Map?
	 01:29	
Maps in Go
	 01:20	
Creating a Map
	 02:51	
Inserting into a Map
	 02:33	
Map operations
	 01:19	
Shorthand Maps
	 02:26	
Updating a Map
	 01:20	
Delete from a Map
	 02:40	
Installing the latest
	 02:05	
Installing the new plugin
	 02:12	
Converting to the new IDE
	 02:28	
Checking for existence
	 02:38	
Summary
	 01:38	
Slices	 00:19:46	
Introduction
	 00:54	
What is an Array?
	 03:02	
What is a Slice?
	 02:19	
Properties of a Slice
	 01:29	
A basic Slice
	 02:44	
Short Slice syntax
	 01:16	
Slicing Slices
	 02:18	
Appending
	 02:22	
Deleting from a Slice
	 01:38	
Summary
	 01:44	
Methods and Interface	 00:23:59	
Introduction
	 00:39	
Go Methods
	 01:48	
Pointer Methods
	 01:49	
Creating a Method
	 04:18	
Creating a Pointer Receiver
	 02:46	
What is an Interface?
	 02:17	
Creating an Interface
	 03:13	
Empty Interface
	 00:48	
Empty Interface Code
	 00:46	
Implementing Writer
	 02:28	
Using Writer
	 02:00	
Summary
	 01:07	
Concurrency	 00:40:20	
Introduction
	 00:53	
The Concurrency Problem
	 02:14	
The Code Problem
	 01:38	
Real World Solution
	 01:47	
How Go Solves It
	 01:26	
Goroutines
	 00:49	
Basic Goroutines
	 03:14	
Channels
	 01:23	
Basic Channels
	 04:57	
Buffered Channel
	 06:25	
Channels with Range
	 06:07	
Select Statement
	 01:35	
Using Select
	 06:15