کتاب آموزش طراحی سیستم های شی‌گرا با زبان برنامه نویسی سی شارپReviewed by صابر بوستانی on Jun 8Rating: 4.0
کتاب آموزش طراحی سیستم های شی‌گرا با زبان برنامه نویسی سی شارپ

کتاب آموزش طراحی سیستم های شی‌گرا با زبان برنامه نویسی سی شارپ

با کتاب آموزش طراحی سیستم های شی‌گرا با زبان برنامه نویسی سی شارپ به زبان فارسی از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران در خدمت شما هستیم. تمرکز کتاب طراحی سیستم‌های شی‌گرا با زبان سی شارپ (c#) بیشتر روی برنامه‌های تحت کنسول است. این کتاب با بیان مسائل متعدد تحت کنسول و حل آن‌­ها، دانشجویان را با زبان برنامه‌ نویسی #C آشنا می­‌کند. این کتاب تالیف آقایان مهندس رمضان عباس نژادورزی، مهندس باقر رحیم پورکامی و مهندس ابراهیم هاشمیان و در 147 صفحه ارائه شده است. لطفا با ما همراه باشید…

طراحی سیستم های شی‌گرا با برنامه نویسی سی شارپ

فصل اول: آشنایی با زبان برنامه نویسی سی شارپ (c#)

 • فرآیند برنامه نویسی در دات نت
 • مجموعه کتابخانه کلاس دات نت Framework
 • فضای نام
 • آموزش زبانهای برنامه نویسی
 • شناسه ها
 • کلمات کلیدی
 •  فضای سفید
 • لیترال ها
 • توضیحات
 • کارکترهای ویژه (Punctuators)
 • انواع داده
 • انواع مقدار
 • انواع ارجاع
 • ثابتها
 • عملگرها
 • عملگرهای محاسباتی
 • عملگرهای رابطه ای
 • عملگرهای ترکیبی
 • عملگرهای منطقی
 • عملگرهای خاص
 • اولویت عملگر
 • تبدیل نوع
 • ساختار برنامه C#
 • دستورات ورودی و خروجی
 • متدهای خروجی
 • متدهای ورودی
 • مسائل حل شده
 • مسائل حل شده در سایت
 • تمرینها

فصل دوم: ساختارهای کنترلی در سی شارپ

 • ساختارهای تصمیم گیری
 • ساختار تصمیم if
 • ساختار if تودرتو
 • ساختار  switch
 • ساختارهای تکرار
 • ساختار تکرارfor
 •  دستور break
 • دستور  continue
 • ساختار while
 • . ساختار تکرار do while
 • مسائل حل شده
 • مسائل حل شده درسایت
 • تمرینها

فصل سوم: متدها و پیاده سازی آن ها در سی شارپ

 • انواع متدها
 • متدهای کتابخانه ای 2
 • متدهایی که برنامه نویس می نویسد
 • ارسال پارامترها به متدها
 • ارسال پارامتر از طریق مقدار
 • ارسال پارامتر از طریق ارجاع
 • متدهای بازگشتی
 • متدهای همنام
 • تعریف آرگومان های اختیاری با مقدار پیش فرض
 • تعریف متدی با تعداد پارامتر نامعلوم
 • مسائل حل شده.
 • مسائل حل شده در سایت
 • تمرین

فصل چهارم: آرایه ها و رشته ها در سی شارپ

 • تعریف آرایه های یک بعدی
 • مقداردهی عناصر آرایه
 • مقداردهی به خانه های آرایه به صورت  مجزا
 • مقداردهی اولیه به عناصر آرایه در هنگام تعریف آن
 • مقداردهی به خانه های آرایه با حلقه های تکرار و دستورات ورودی
 • نمایش مقادیر آرایه
 • نمایش مقادیر هر عنصر به صورت مجزا
 • نمایش مقادیر آرایه با حلقه های تکرارfor ، while و do while
 • نمایش عناصر آرایه با حلقهforeach
 • تولید اعداد تصادفی
 • ارسال آرایه ها به متدها
 • ارسال عناصر آرایه به متدها
 • ارسال نام آرایه ها به متدها
 • مرتب سازی آرایه
 • جستجوی مقادیر آرایه
 • جستجوی خطی )ترتیبی)
 • جستجوی دودویی در آرایه مرتب شده
 • حذف عناصر آرایه
 • درج عنصری بین عناصر آرایه
 • ارسال آرایه از طریق پارامتر نوع params
 • آرایه های دوبعدی
 • تعریف آرایه دوبعدی
 • مقداردهی عناصر آرایه دوبعدی
 • نمایش مقادیر آرایه دوبعدی
 • آرایههای دندانهای
 • معرفی آرایهای از اشیا
 • رشته ها
 • متدهایی برای دستکاری رشته
 • مسائل حل شده
 • مسائل حل شده در سایت
 • تمرین

فصل پنجم: برنامه نویسی مبتنی برشئ

 • کلاس ها
 • تعریف کلاسها
 • نمونه سازی کلاسها
 • اعضای کلاس
 • مقداردهی اولیه به اعضای کلاس با متهد
 • سازنده
 • اعضای static
 • متدهای static
 • ارجاع this
 • اعضای فقط خواندنی (read only)
 • ایندکسرها (Indexer)
 • Delegate
 • نمایش متغیرها و متدها با گزینه ClassView Diagram
 • مسائل حل شده
 • مسائل حل شده در سایت
 • تمرین

فصل ششم : برنامه نویسی شئ گرا : وراثت ، چند ریخنی و واسطها

 • وراثت
 • کلاس مشتق چه اعضای از کلاس پایه را به ارث می برد
 • تعریف کلاس مشتق
 • پایه تمام کلا س
 • سازنده ها و مخرب ها در کلا س های مشتق
 • متدهای مجازی
 • پنهان نمودن اعضای کلا س پایه
 • اعضای انتزاعی
 • کلا س های انتزاعی
 • کلاس ها و متدهای sealed
 • کلاس Static
 • واسط ها
 • تعریف مجدد عملگرها
 • متدهای توسعه یافته
 • متدهای خارجی
 • مسائل حل شده
 • مسائل حل شده در سایت
 • تمرین

فصل هفتم :برنامه های کاربردی با فرم در C#

 • مراحل نوشتن برنامه های ویندوزی
 • ایجاد برنامه جدید و اضافه کردن کنترل ها به فرم
 • فرم برنامه
 • خواص فرم
 • رویدادهای فرم
 • متدهای فرم
 • کنترل ها
 • کنترل Label
 • کنترل TextBox
 • کنترل Button
 • کنترل CheckBox
 • کنترل RadioButton
 • کنترل GroupBox
 • کنترل ListBox
 • کنترل CheckedListBox
 • کنترل ComboBox
 • کنترل MenuStrip
 • کنترل ContextMenuStrip
 • کنترل PictureBox
 • مدیریت صفحه کلید
 • مسائل حل شده
 •  مسائل حل شده در سایت
 • تمرین

فصل هشتم: ایجاد برنامه های پیشرفته کاربردی در فرم

 • کنترل Timer
 • کنترل ProgressBar
 • کنترل TrackBar
 • کنترل MaskedTextBox
 • کنترل ToolTip
 • کنترل HelpProvider
 • کنترل ErrorProvider
 • کنترل TreeView
 • کنترل Toolstrip
 • کنترل ListView
 • کنترل ImageList
 • کادرهای محاوره
 • کادر محاوره MessageBox
 • کادر محاوره OpenFileDialog
 • کادر محاوره SaveFileDialog
 • کنترل ColorDialog
 • کنترل FontDialog
 • کنترل FolderBrowserDialog
 • کنترل RichTextBox
 • کنترل TabControl
 • کنترل NumericUpDown
 • برنامه های چند فرمی
 • اضافه کردن فرم های جدید
 • نمایش فرم اضافه شده
 • کنترل Panel
 • کنترل FlowlayoutPanel
 • کنترل TableLayoutPanel
 • کنترل LinkLabel
 • کنترل های VScrollBar و HscrollBar
 • کنترل BackgroundWorker
 • گرافیک در C#
 • اشیاء اصلی گرافیک
 • متدهای رسم اشکال گرافیکی
 •  مسائل حل شده
 • مسائل حل شده در سایت
 • تمرین

فصل نهم: بانک اطلاعاتی

 • تعریف سیستم مدیریت بانک اطلاعات
 • طراحی بانک اطلاعاتی
 • معرفی بانک اطلاعاتی نمونه
 • بانک اطلاعات SQL Server
 • ورود به بانک اطلاعاتی SQL Server
 • تایپ و اجرای دستورات SQL
 • ایجاد بانک اطلاعاتی
 • تاییر خواص اطلاعاتی موجود
 • حذف بانک اطلاعاتی موجود
 • اشیای بانک اطلاعات
 • ایجاد جدول با دستور SQL
 • تغییر ساختار جدول با دستور SQL
 • حذف جدول با دستور SQL
 • دستورات SQL برای ورود، ویرایش وحذف داده ها
 • دستور INSERT
 • ویرایش رکوردهای جدول
 • حذف رکوردهای جدول
 • دستور SELECT
 • دستیابی به بانک اطلاعات با ADO.NET
 • کلاس Connection
 • کلاس Command
 • کلاس Dataset
 • کلاس DataAdapter
 • کلاس DataTable
 • کلاس DataColumn
 • کلاس DataRow
 • کلاس DataReader
 • کنترل  DataGridView
 • اداره کردن استثناء

پیشنهاد ویژه 1 : کتاب آموزش برنامه نویسی سی شارپ به زبان ساده

پیشنهاد ویژه 2 : پکیج پیشرفته آموزش برنامه نویسی C# 2017 | مختص بازار کار + آموزش ساخت بازی Quiz of King

پیشنهاد ویژه 3 : گلچین صدها کتاب رایگان برنامه نویسی سی شارپ

پیشنهاد ویژه 4 : دوره آموزش برنامه نویسی سی شارپ بصورت رایگان – جلسه اول