آموزش کار با Scope Rules در برنامه نویسی GO

آموزش کار با Scope Rules در برنامه نویسی GO

در خدمت شما هستیم با آموزش کار با Scope Rules در برنامه نویسی GO از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران. در این جلسه کار با Scope Rules در برنامه نویسی GO را به همراه چندین مثال خواهیم داشت. با ما همراه باشید…

آموزش کار با Scope Rules در برنامه نویسی GO

یکscope در هر زبان برنامه نویسی فضایی از هر برنامه است که متغیر تعریف شده فقط میتواند درآن وجود داشته باشد وبیشتر ازاین ممکن نیست دومکان وجود دارد که متغیر ها میتوانند در زبان سی تعریف شوند.

 1. داخل یک تابع یا یک بلوک که متغیر های محلی نامیده میشوند
 2. خارج از تابع که متغیر سراسری نامیده میشوند
 3. درزمان تعریف پارامتر های تابع که پارامتر های formal نامیده میشوند بگذارید که این متغیر هاراتوضیح دهیم

 

متغیر های محلی در برنامه نویسی Go

Variables that are declared inside a function or a block are called local variables. They can be used only by statements that are inside that function or block of code. Local variables are not known to functions outside their own. The following example uses local variables. Here all the variables a, b, and c are local to the main() function.

منبع : tutorialspoint

متغیر هایی که داخل تابع یابلوک تعریف شده اند متغیر محلی اند.که میتوانند فقط با دستوراتی که داخل تابع یابلوک است ،کار کنندو دربیرون تابع قابل استفاده نیستند مثال زیر استفاده از این متغیر هاست

خروجی کد بالا به شرح زیر می باشد
پیش نمایش

متغیر های سراسریاین متغیر ها داخل تابع تعریف میشوند و معمولا در ابتدای برنامه.و مقدار آنها در کل برنامه قابل استفاده و تغییر است مثال زیر استفاده از این متغیر هاست

خروجی کد بالا به شرح زیر می باشد
پیش نمایش

یک برنامه میتواند دارای دومتغیر محلی و سراسری با یک اسم باشد اما مقدار متغیر محلی اولویت دارد مانند مثال زیر

خروجی کد بالا به شرح زیر می باشد
 

پارامترهای formal در برنامه نویسی Go

با پارامتر های تابعی و فرمال بعنوان یک متغیر محلی رفتار میشود اما برمتغیر های سراسری اولویت دارد مانند مثال زیر:

خروجی کد بالا به شرح زیر می باشد
پیش نمایش

لیست مطالب جلسه قبل برنامه نویسی Go

 1. آموزش برنامه نویسی Go – زبان برنامه نویسی گو چیست؟ آشنایی با زبان و محیط برنامه نویسی Go
 2. آموزش برنامه نویسی Go – ساختار برنامه نویسی GO
 3. آموزش برنامه نویسی Go – قواعد برنامه نویسی GO
 4. آموزش برنامه نویسی Go – انواع داده در برنامه نویسی GO
 5. آموزش برنامه نویسی Go – کار با متغیر های برنامه نویسی GO
 6. آموزش کار با ثابت های برنامه نویسی GO
 7. ساخت تصمیم در GO و آموزش کار با عملگرها در برنامه نویسی GO
 8. آموزش کار با حلقه ها در برنامه نویسی GO
 9. آموزش کار با توابع در برنامه نویسی GO

 

پیشنهاد ویژه 1 : مقالات و کتاب های آموزشی برنامه نویسی GO

پیشنهاد ویژه 2 : فیلم های آموزشی زبان برنامه نویسی GO

 

مقداردهی اولیه متغیر های محلی و سراسری در برنامه نویسی Go

زمانیکه یک متغیر محلی مانند متغیر سراسری به مقدار 0 خود مقدار دهی میشوند ،Pointer یاهمان اشاره گر بامقدارnil مقدار دهی میشود

Go

Go

 

Data TypeInitial Default Value
int0
float320
pointernil